De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, de Bestuurscommissie openbaar onderwijs.

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 6 keer per jaar. De notulen vindt u op de website van de school.

Meer informatie van onze MR leest u ook op de site.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

De MR bestaat dit jaar uit (bereikbaar via mrbongerd@leerplein055.nl)

Christel Roels, oudergeleding en voorzitter

Mirjam Wakkermans, oudergeleding

Christie Huizing, oudergeleding

Jolanda Mossingh Holsteijn, teamgeleding

Lisanne Wittenhorst, teamgeleding

Mirjam Magré, teamgeleding