Motto, missie en visie

Visie en missie, onze kernwaarden

Onze school is een openbare school in de wijk De Maten. De school was gevestigd in het schoolgebouw dat in 1974 haar deuren opende. Aan het begin van schooljaar 2022-2023 zijn we in ons nieuwe schoolgebouw getrokken op de vertrouwde plek. In de school is ook een kinderdagverblijf en BSO van Doomijn gevestigd.

Op dit moment telt de school rond de 125 leerlingen verdeelt over 5 groepen. De meeste leerlingen komen uit de Donken en uit de Zonnehoeve, waarbij ouders bewust hebben gekozen voor een openbare school in de buurt.

Visie 

Wij staan voor een school waarbij kinderen zich veilig voelen en elke dag met plezier naar school toe gaan. We richten ons op het individuele kind (gepersonaliseerd leren) en zijn vaardigheden voor de toekomst (21st century skills).  Wij zijn als team samen verantwoordelijk voor elkaar, de kinderen, de communicatie en de organisatie. Wij professionaliseren, coachen elkaar, geven feedback en werken samen. Wij zetten ieder in zijn of haar kracht.

In onze communicatie naar leerlingen, ouders en leerkrachten zijn wij duidelijk en eenduidig.

In ons pedagogisch klimaat staat het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten centraal. Samen met de kinderopvang bouwen we verder aan één pedagogisch klimaat, waarbij Positive Behaviour Support ons uitgangspunt is. Hierbij is het uitspreken van (gedrags) verwachtingen, het kidsteam en het cijfer van de dag een drietal belangrijke hulpmiddelen.

 

ONZE KERNWAARDEN :

Veiligheid 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op het en zich veilig voelen om zoveel mogelijk te kunnen leren. Wij proberen binnen onze school een veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen, hun ouders en de medewerkers.

Veiligheid betekent voor ons ook dat we in een open cultuur met elkaar samenwerken, waarin we zorgvuldig communiceren. Kinderen en volwassenen moeten met plezier naar school gaan. We spreken met elkaar af hoe we dat doen en spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.

Betekenisvol

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren.

Respect 

Respect betekent dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met elkaar. Het is een concreet uitgangspunt voor onze relaties met anderen: Ouders, collega’s en kinderen.

Verantwoordelijkheid 

We willen dat onze kinderen zelfstandig zijn en daarbij verantwoordelijkheid laten zien voor zichzelf, hun medeleerling, de school en hun omgeving. Bij verantwoordelijk zijn hoort dat je oog hebt voor elkaar. Wij willen dat onze kinderen zich gekend en gezien voelen op school.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren (eigenaarschap)

Betrokkenheid

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is onze taak kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We werken met een breed aanbod van nieuwe, moderne methodes die aansluiten op de diverse leerstijlen van onze kinderen. De betrokkenheid wordt geoptimaliseerd door eigen initiatieven en activiteiten van kinderen te stimuleren.

Missie

  • Onze school is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond
  • Binnen een veilige leeromgeving wordt duidelijk aandacht besteed aan de basisvaardigheden waarbij moderne onderwijsleermiddelen en ICT als belangrijke instrumenten worden ingezet.
  • Streven naar een maximale ontplooiing van de leerlingen door het bevorderen van de  zelfstandigheid, zelfredzaamheid en taak-verantwoordelijkheid.
  • Afstemming van het onderwijs zodat een leerling met een verschil in leertempo, leerstijl, werkhouding, leercapaciteit en sociale competentie een doorgaande ontwikkeling doormaakt waarbij er sprake is van een goede balans tussen klassikaal onderwijs en individueel afgestemd onderwijs.

Op onze school streven wij met elkaar er naar alle kinderen een school te bieden waarin ze zich veilig voelen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig persoon.