Leesprotocol

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Nadat de resultaten bekend zijn, worden deze geanalyseerd. Hoe komt het dat leerlingen deze resultaten laten zien en wat kunnen we eraan doen om de resultaten te borgen of te verbeteren, zijn essentiële vragen om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen. De uitkomsten van deze analyse worden ingezet om het lees- en spellingonderwijs vorm te geven en leerlingen – waar nodig – hulp op maat te geven.

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertisecentrum Nederlands. Meer informatie over leesproblemen en dyslexie is op school beschikbaar.