Eindtoets en referentieniveaus

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen drie afnames. In 2019-2020 is er in verband met corona geen eindtoets afgenomen in het basisonderwijs.

’18-’19 ’20-’21 ’21-’22
Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 30,9 30,9 31,2
Schoolwegingscategorie 30-31 30-31 31-32
Eindtoets Centrale eindtoets PO Centrale eindtoets PO Centrale eindtoets PO
Aantal leerlingen 23 / 23 28 / 28 21 / 21
Aantal leerlingen ontheffing 0 0 0
Score 534,4 534,3 527,9
Percentage ten minste 1F
1F Lezen 100% 96,4% 85,7%
1F Taalverzorging 95,7% 96,4% 90,4%
1F Rekenen 95,7% 92,8% 71,4%
Percentage 1S/2F
2F Lezen 65,2% 82,1% 71,4%
2F Taalverzorging 60,9% 57,1% 33,3%
1S Rekenen 30,4% 35,7% 19%
Percentage behaalde referentieniveaus
1F – gem. van 3 jaar 97,1% 96,4% 92,1%
1S/2F – gem. van 3 jaar 56,5% 57,2% 51,4%


EINDTOETS

In 2018-2019 en 2020-2021 lag de gemiddelde score van onze school net onder het landelijk gemiddelde, maar wel boven de norm die de inspectie hanteert voor onze schoolweging. In 2021-2022 lag de gemiddelde score van onze school onder de inspectienorm. Het door de inspectie gehanteerde gemiddelde over drie jaar is net als de afgelopen jaren voldoende.

We hebben zoals ieder jaar een analyse gemaakt van de eindresultaten van 2021-2022 en daaruit trekken we drie conclusies die voor ons de lage eindresultaten verklaren:

  1. De afgelopen jaren hadden we onvoldoende hoge verwachtingen van kinderen en sloot ons onderwijsaanbod mede daardoor niet aan op wat de kinderen nodig hadden.
  2. Het afgelopen schooljaar was een schooljaar waarin we grote verbeteringen hebben doorgevoerd in onze werkwijze. Deze groep heeft daarvan nog niet voldoende kunnen profiteren.
  3. Als we kijken naar de analyse van de resultaten per leerling, dan zien we dat de meeste kinderen een resultaat hebben behaald dat min of meer passend is bij hun mogelijkheden. De samenstelling van de groep als geheel brengt ons tot de conclusie dat deze groep ook onder andere omstandigheden lager gescoord zou hebben dan de voorgaande leerjaren.

Kijkend naar de voortgang van de schoolontwikkeling en de samenstelling van de nieuwe groep 8, spreken we de verwachting uit dat de schoolscore in 2022-2023 weer boven de norm zal zijn en rond het landelijk gemiddelde.

 

REFERENTIENIVEAUS

Sinds een aantal jaar wordt bij de beoordeling van de eindresultaten niet alleen gekeken naar de gemiddelde schoolscore, maar ook naar de verdeling van de resultaten per referentieniveau. Referentieniveau 1F is het fundamentele (minimale) eindniveau die we bij alle leerlingen binnen het basisonderwijs willen realiseren. Referentieniveau 1S/2F is het streefniveau voor leerlingen die uitstromen richting havo/vwo.

Referentieniveaus Lezen
Over een periode van drie jaar is steeds zowel de norm voor 1F (85%) als de norm voor 2F (47%) behaald. Wel zien we dat het laatste jaar de resultaten lager zijn. Dit sluit aan bij de analyse bij de eindtoets als geheel.

Referentieniveaus Taalverzorging
Over een periode van drie jaar is steeds de norm voor 1F (85%) behaald. Voor 2F is voor het eerst in een aantal jaar de norm (47%) niet gehaald. Dat betekent dat voldoende kinderen de basis voor spelling beheersen, maar dat onvoldoende kinderen ook de hogere doelen hebben gehaald.

Referentieniveaus Rekenen
Voor het eerst in een aantal jaar is de norm voor 1F (85%) niet behaald. De norm voor 2F (47%) is al meerdere jaren niet gehaald. Dat betekent dat enerzijds de basis van het rekenen steviger moet worden en anderzijds de hogere doelen door meer kinderen beheerst moeten worden.

Kijkend naar de eindresultaten over de afgelopen periode dan voldoen we als school aan de norm voor het gemiddelde over de periode van drie schooljaren.

  • Met de verbeteringen in onze werkwijze en de aandacht voor resultaten en extra ondersteuning van kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, voorzien we voor de komende jaren dat het aantal kinderen dan minimaal 1F zal halen gaat stijgen. Door het stellen van hoge verwachtingen bij iedere leerling, voorzien we ook een stijging van het aantal kinderen dat het streefniveau 1S/2F zal halen.
  • Voor rekenonderwijs voorzien we op korte termijn een positieve ontwikkeling door de invoering van de nieuwe (papieren) methode Pluspunt 4, de gerichte werkwijze met meerdere basisaanpakken, het structureel inzetten op automatisering en de aanschaf en scholing voor Met Sprongen Vooruit.
  • We hebben voor onszelf ambitieuze schoolnormen gesteld voor de komende jaren:
’22-’23 ’23-’24 ’24-’25
Percentage ten minste 1F
1F Lezen 100% 100% 100%
1F Taalverzorging 100% 100% 100%
1F Rekenen 95% 95% 95%
Percentage 1S/2F
2F Lezen 75% 75% 75%
2F Taalverzorging 65% 65% 65%
1S Rekenen 45% 50% 55%
Percentage behaalde referentieniveaus
1F – gem. van 3 jaar (als we de schoolnorm halen) 92% 93% 98%
1S/2F – gem. van 3 jaar (als we de schoolnorm halen) 54% 55% 63%

 

Voor rekenonderwijs willen we uiteindelijk naar een schoolnorm van 55% 2F. Hiervoor is meer tijd nodig.