Vragenlijst ontwikkeling Sterrenschool De Bongerd

Openbare basisschool De Bongerd gaat zich ontwikkelen tot Sterrenschool. Het team en de MR hebben zich positief over deze ontwikkeling uitgesproken. Tijdens een ouderavond is positief door ouders gereageerd maar uiteraard zijn er ook vragen gesteld.

Op deze plek zullen wij vragen en antwoorden steeds inzichtelijk maken..

  1. Een van de sterren van een sterrenschool is ‘Maatwerk voor ieder kind’. Wat betekent dit in de prakijk? Kan een kind sneller de basisschool doorlopen of andersom, als een kind langzamer werkt, krijgt dit kind dan wel alle stof aangeboden?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Ons onderwijs zal op maat zijn. Er is geen verdiepingsstof oude stijl: kinderen krijgen een traject op maat, met voor hen een passend aanbod. Er zullen kinderen zijn stof eerder aangeboden krijgen dan leeftijdsgenootjes en sommige kinderen zullen, zoals nu soms ook het geval is, niet de volledige stof aangeboden. Einddoel is dat elk kind een ontwikkelperspectief krijgt en op grond daarvan een aanbod op maat. Echt passend onderwijs dus.|
  2. Ict vormt een belangrijk ondersteunend middel voor innovatief onderwijs. Als er gewerkt gaat worden met bijvoorbeeld ipads, leert mijn kind dan nog wel schrijven?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Ondanks dat kinderen van nu in de toekomst meer zullen typen dan schrijven, zullen ze zeker nog leren schrijven. De oog-hand motoriek blijft bestaan. Uiteindelijk zullen we als school een keus maken of het schrijfschrift in lusletters of blokletters moet zijn.
  3. Eén van de sterren van een sterrenschool is het organiseren van één pedagogisch klimaat voor zowel onderwijs als kinderopvang. Moet mijn kind naar de buitenschoolse opvang in een sterrenschool?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Ons onderwijs is maatwerk en net zoals nu, zijn er kinderen die naar de opvang gaan en kinderen die niet gaan. Wij sluiten aan bij de beginsituatie van elk kind.
  4. Een nieuw onderwijsconcept introduceren kent wellicht ook valkuilen. Op welke manier zorgt De Bongerd dat de invoering van het sterrenschoolconcept op De Bongerd goed verloopt en goed onderwijs geborgd blijft?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: De Bongerd maakt onderdeel uit van Leerplein055. Leerplein055 heeft al sinds 2010 ervaring met het sterrenschoolconcept. De Bongerd wordt de derde sterrenschool in Apeldoorn, alle drie zijn onderdeel van Leerplein055. Een regiegroep met alle benodigde ervaring met het sterrenschoolconcept zal de overgang naar Sterrenschool De Bongerd begeleiden. Gedurende het proces is  goede communicatie naar alle betrokkenen van groot belang. Zowel over de inhoud, het proces als de resultaten. Daarnaast wordt toegezien op een goede borging en controle.De schoolleiding is verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055. Daarnaast zal ook de Inspectie van het Onderwijs nauwlettend de ontwikkeling van de school volgen. Op schoolniveau bespreekt de directeur met de medezeggenschapsraad de schoolontwikkeling.
  5. Een Sterrenschool staat ook voor flexibele schooltijden. Gaat het aantal schooldagen veranderen op De Bongerd?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Vooralsnog is de landelijke uitbreiding van scholen die flexibele onderwijstijden mogen invoeren gelimiteerd. Als de wettelijke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn dan is het mogelijk dat ouders op termijn zelf kunnen kiezen uit een vierdaagse of vijfdaagse schoolweek.
  6. Op wat voor manier wordt de stap gezet naar digitaal leren? Krijgen leerlingen bijvoorbeeld allemaal een iPad? 
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: In het schooljaar 2015-2016 zal het team zich oriënteren op welke manier de stap gezet wordt naar een digitale leeromgeving. De keuze voor programma’s of middelen (iPad of een ander device) is nog niet gemaakt.
  7. Is er gekeken naar gezondheidsklachten door gebruik wifi/tablet?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Het gebruik van wifi is niet meer uit onze leefomgeving weg te denken. Kinderen zitten niet fulltime achter een tablet o.i.d. (zie vraag 6), net zoals ze ook nu niet de hele dag in een werkboekje werken.Er zijn veel verschillende publicaties over het al dan niet schadelijk zijn van wifi/tablet. Voor elk onderzoek dat waarschuwt staat een onderzoek dat aantoont dat het niet schadelijk is.
  8. Wordt school duurder voor ouders?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Nee, school wordt niet duurder. Basisonderwijs is gratis. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat al en dat zal niet veranderen.
  9. Wat worden de lestijden na de zomervakantie?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015:
   Voor de groepen 1 t/m 4 worden de tijden:
   maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 tot 14.30 uur
   woensdag 8.30 tot 12.15 uur
   vrijdag 8.30 tot 12.00 uur
   Voor de vierjarigen blijft dat zij op maandagmiddag vrij zijn.Voor de bovenbouw worden de tijden:
   dagelijks van 8.30 tot 14.30 uur
   woensdag van 8.30 tot 12.15 uur
  10. De Bongerd start het nieuwe schooljaar met een continurooster. Moet ik mijn TSO-contract zelf opzeggen?
   Antwoord laatst bijgewerkt op 16 juni 2015: Nee, dat is niet nodig. Alle contracten lopen vanzelf af per einde schooljaar en de incasso wordt door hetkindercentrum voor iedereen stop gezet.

Delen via