Vanuit de medezeggenschapsraad

woensdag 24 november 2021

Binnen de school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel om richting de directie van de Bongerd advies te geven en zaken waarin de directie van de Bongerd instemming moet vragen. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van de lestijden, maar ook bijvoorbeeld specifiek arbeidsomstandigheden voor het personeel. Deze en alle andere onderwerpen zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap (WMS). De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door alle betrokken ouders en personeel bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden in de agenda binnen de Bongerdflits. Wilt u deze bijwonen, dan horen we dit graag via onderstaand emailadres.

Een MR binnen de school is belangrijk, hierin werken ouders en leerkrachten nauw samen met als doel een fijne en veilige school te hebben waar goed onderwijs genoten kan worden. Met het inspectierapport in de hand delen we de conclusie dat de komende tijd veel werk aan de winkel is, maar de MR dit werk zeker niet schuwt. Het is daarom ook erg belangrijk om te horen van ouders /verzorgers. Heeft u iets op uw hart of wilt u meer weten wat de MR kan betekenen? Laat het ons weten. De MR is via email bereikbaar op het adres mrbongerd@leerplein055.nl. Alle email wordt vertrouwelijk behandeld, maar belangrijk om te weten is dat de MR geen klachtenbureau is. De MR beoordeeld vooral beleid en bijbehorende keuzes. Voor klachten is binnen de Bongerd een klachtenprocedure beschikbaar, deze is via de website van de Bongerd terug te lezen.

De laatste MR vergadering heeft op  16 november via Microsoft Teams plaats gevonden. De onderwerpen die besproken zijn tijdens deze avond zijn:

  • Een terugblik op de ouderavond
  • Hoe gaan we zorgen dat de MR meer bekendheid bij de ouders krijgt
  • Ontwikkelingen binnen de school in relatie tot het conceptrapport van de inspectie;
  • De status van het schooljaarplan
  • Een vooruitblik op de studiedag van 18 november
  • De goedkeuring van het jaarverslag 20-21
  • Notulen afgelopen schooljaar

De bijbehorende notulen en het jaarverslag zijn binnenkort terug te vinden op de website van de Bongerd.

Namens de MR,

Hendry Scholing

Voorzitter

Delen via