Algemene ouderavond

woensdag 14 oktober 2020

Vanavond, woensdag 14 oktober zou eigenlijk de algemene ouderavond worden gehouden. In zo’n vergadering leggen het bestuur van de Stichting Ouders van de De Bongerd (SOB) en de Medezeggenschapsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid. De SOB doet dat aan de hand van het jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascommissie. Daarnaast wordt de nieuwe begroting besproken. De Medezeggenschapsraad legt verantwoording af d.m.v. een eigen jaarverslag.

Vanwege alle maatregelen rond Covid-19 is er geen bijeenkomst met ouders, maar zijn er uiteraard wel de verslagen en de begroting. Mocht u prijs stellen op toezending van die verslagen dan kunt u dat per mail aangeven: bongerd@leerplein055.nl

In de week na de herfstvakantie zullen deze, als het goed is, aan u per mail worden toegezonden.

Delen via